parallax background

Regulamin zwrotów

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ZWROTU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH KUPIONYCH W SKLEPACH STACJONARNYCH KIM Sp. z o.o.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady zwrotów bądź wymiany towaru zakupionego w sklepach stacjonarnych (w punktach sprzedaży KIM Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 114 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000106056 (zwaną dalej „KIM”),
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych KIM na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie dotyczą sprzedaży prowadzonej przez KIM w ramach sklepu internetowego i outletu, w których obowiązują odrębne Regulaminy.

§ 2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Klient - osoba dokonująca zakupu produktu w sklepie punktów sprzedaży KIM Sp. z o.o.
 2. Produkt - produkt znajdujący się w ofercie sprzedaży sklepu KIM Sp. z o.o., który może być przedmiotem zwrotu lub wymiany zgodnie z § 3 ust.5,
 3. Punkt sprzedaży – punkty sprzedaży pod marką KIM sp. z o.o. - znajdujące się na terenie Polski.
 4. Wymiana towaru – wymiana zakupionego towaru na identyczny towar w obrębie tej samej grupy asortymentowej.

§ 3

 1. Klientowi umożliwia się dokonanie zwrotu bądź wymiany towaru zakupionego w sklepach stacjonarnych w Punktach sprzedaży KIM w terminie do 30 dni od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym / fakturze Vat jako daty sprzedaży) za wyjątkiem towarów, których minimalna data ważności do wykorzystania wynosi poniżej 30 dni.
 2. Przy zwrocie lub wymianie towaru Klient obowiązany jest przedłożyć pracownikowi sklepu dowód zakupu produktu, tj. paragon fiskalny, fakturę lub jej duplikat.
  1. W przypadku braku posiadania oryginału paragonu lub faktury, dowodem transakcji może być:
   1. rejestr sprzedaży,
   2. dokument magazynowy,
   3. potwierdzenie przelewu,
   4. wydruk z terminala kart płatniczych,
   5. wyciąg z karty kredytowej lub z karty płatniczej,
   6. gwarancja podbita przez sprzedawcę,
 3. KIM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zweryfikowania, czy zwracany towar nie został uszkodzony lub używany, oraz prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu lub wymiany towaru w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do kompletności i pełnej funkcjonalności zwracanego produktu, warunkiem przyjęcia zwrotu lub Wymiany towaru jest pozytywna decyzja pracownika odpowiedniego działu sprzedaży sklepu KIM Sp. z o.o. , w którym towar jest zwracany. W przypadku negatywnej opinii pracownika, KIM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu.
 5. Przedmiotem zwrotu lub wymiany towaru może być wyłącznie towar, który:
  1. nie nosi śladów użytkowania;
  2. nie został w żaden sposób uszkodzony;
  3. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nie uszkodzone etykiety, zabezpieczenia fabryczne, metki,
  4. nie nosi śladów mocowania, przytwierdzania,
  5. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony,
 6. Zwrot lub wymiana towaru zakupionego w ramach promocji odbywa się z uwzględnieniem postanowień Regulaminu właściwej promocji.
 7. KIM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub wymiany towarów zakupionych w ilościach hurtowych, w szczególności w celu jego dalszej odsprzedaży.

§ 4

 1. Nie podlegają zwrotowi lub wymianie :
  1. towary zamawiane, wyprodukowane i sprzedawane według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zamówienie indywidualne),
  2. niepełne opakowania (w przypadku zakupu pełnego opakowania),
  3. towary z wyprzedaży i ekspozycji,
  4. towary liczone oraz wagowe,
  5. towary cięte z metra,
  6. produkty z mieszalnika (farby, tynki),
  7. towary drewnopochodne (formatki),
  8. elektronarzędzia podbite kartą gwarancyjną,
  9. zlewozmywaki z wyciętym otworem pod baterię,
  10. urządzenia gazowe, bojlery elektryczne, przepływowe ogrzewacze wody,
  11. źródła światła (żarówki, świetlówki, żarniki, baterie),
  12. rośliny zielone

§ 5

 1. Zwrot należności za zwracany produkt następuje w takiej samej formie płatności, jaką uregulowany był zakup produktu, w szczególności:
  • przy płatności gotówką, zwrot gotówki;
  • przy płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, zwrot następuje na tę samą kartę jaką uregulowany był zakup produktów (zgodnie z numerem karty), w przypadku upływu terminu ważności karty zwrot gotówki;
  • przy płatności przelewem zwrot następuje na konto, z którego dokonano przelewu,
 2. W przypadku płatności inną walutą niż polski złoty, zwrot gotówki w polskich złotych, wg. średniego kursu NBP z dnia, w którym dokonano zwrotu w sklepie KIM.

§ 6

W przypadku, gdy Klient chce dokonać Wymiany towaru, wymiana odbywa się poprzez dokonanie zwrotu, a następnie ponowną sprzedaż nowego produktu. Klient otrzymuje nowy dokument sprzedaży.

§ 7

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kim24.pl oraz w punktach sprzedaży KIM.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 lutego 2019 roku do zmiany lub do jego odwołania.
 3. KIM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w punktach sprzedaży KIM Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.kim24.pl. Zmiana Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nabyte przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Zasad opisanych w niniejszym Regulaminie nie stosuje się w przypadku reklamacji produktów. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie modyfikują żadnych praw Klienta z tytułu wady towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (ustawa Kodeks cywilny art. 556-576).